Salmon Don

Sushi rice topped with salmon sashimi.

$ 14.95